การเรียกรับนักเรียนแทนที่ผู้ที่สละสิทธิ์ ปีการศึกษา 2563 (ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2563)

ประเภทห้องเรียนพิเศษ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประเภทห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ (ครั้งที่ 4)


ประเภทห้องเรียนปกติ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ (ครั้งที่ 2)

ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ (ครั้งที่ 3)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประเภทห้องเรียนปกติ จากนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิมที่ใช้การสอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET (ครั้งที่ 3)


คำชี้แจงเอกสารประกอบการมอบตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

คำชี้แจงเอกสารประกอบการมอบตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563