ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนปกติ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประเภทห้องเรียนปกติ (ฉบับแก้ไข)


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประเภทห้องเรียนปกติ จากนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม ที่ใช้การสอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET