การเรียกรับนักเรียนแทนที่ผู้สละสิทธิ์ ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ครั้งที่ 4) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ครั้งที่ 3) และประเภทห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ครั้งที่ 6)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

ประเภทห้องเรียนพสวท. (สู่ความเป็นเลิศ)

และให้นักเรียนที่มีชื่อในประกาศดังกล่าว ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบออนไลน์ที่ https://reg.bodin.ac.th/confirm ภายในวันและเวลาที่กำหนดไว้ในประกาศของแต่ละประเภท