ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เรื่อง ประกวดราคาเช่าเหมาบริการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๕๕ เครื่อง พร้อมโต๊ะเก้าอี้ และโปรเจคเตอร์ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)