ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาการคำนวณและออกแบบเทคโนโลยี