การเพิ่มสิทธิ์ให้นักเรียนถอนการลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม (Drop) ด้วยตนเอง

จากในปัจจุบัน เมื่อนักเรียนทำการเลือกวิชาเพิ่มเติมแล้ว เมื่อระบบยืนยันการเลือกของนักเรียนแล้ว นักเรียนจะไม่สามารถทำการแก้ไขการลงทะเบียนได้ด้วยตนเองได้ หากนักเรียนจะแก้ไขการเลือก นักเรียนต้องยื่นคำร้องในระบบ จากนั้นพิมพ์เอกสารเพื่อเสนอรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการอนุมัติ แต่ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนจะสามารถทำการถอนการลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติมด้วยตนเองได้ ภายในช่วงเวลาที่ระบบเปิดให้เลือกวิชาเพิ่มเติม และช่วงเวลาเปลี่ยนแปลงรายวิชา

 

โดยในหน้าเว็บไซต์ระบบสารสนเทศงานทะเบียนวัดผล จะปรากฏหน้าจอดังนี้

1. เมื่อนักเรียนได้ทำการเลือกวิชาเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว จากเดิมหน้าจอที่ปรากฏจะมีเพียงแค่หน้าที่แสดงรายละเอียดของนักเรียน และวิชาเพิ่มเติมที่นักเรียนทำการเลือกได้เท่านั้น แต่ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป จะมีปุ่มเพื่อถอนการลงทะเบียน (Drop) วิชาเพิ่มเติม โดยเมื่อนักเรียนกดที่ปุ่ม “ถอนการลงทะเบียนวิชาเลือกเรียน” (ปุ่มสีแดง) จะมี Pop-up ขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนยืนยัน รวมถึงมีตารางเพื่อจำนวนของแต่ละรายวิชาเพื่อช่วยในการตัดสินใจของนักเรียน

2. โดยเมื่อนักเรียนกดตกลง หรือ OK (ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า Web Browser ของนักเรียน) ระบบจะทำการถอนการลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติมของนักเรียน และคืนที่นั่งที่ว่างให้กับระบบ เพื่อให้นักเรียนคนอื่นสามารถลงทะเบียนมาแทนที่ได้

3. เมื่อระบบดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแจ้งนักเรียนผ่าน Pop-up ว่าระบบได้ทำการถอนการลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติมดังกล่าวให้นักเรียนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะพานักเรียนกลับมายังหน้าเลือกรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนได้เลือกชุมนุมอีกครั้ง

 

หมายเหตุ: นักเรียนจะต้องเลือกวิชาเพิ่มเติมใหม่ภายในกำหนดเวลาเดิม หรือเลือกใหม่ในช่วงเปลี่ยนแปลงรายวิชาเท่านั้น หากนักเรียนไม่เลือกภายในช่วงเวลาดังกล่าว โรงเรียนจะถือว่านักเรียนยังไม่ได้เลือกรายวิชาเพิ่มเติม และยอมรับการจัดสรรวิชาเพิ่มเติมจากทางโรงเรียน