ประกาศรายชื่อนักเรียน ห้องสอบ ที่นั่งสอบคัดเลือกเข้าติว สอวน. คอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2562

ดูแบบขนาดเต็มจอ

ขอให้นักเรียนตรวจดูห้องสอบและลำดับที่นั่งสอบ

สอบคัดเลือกวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 7.00 – 8.10 น.

อุปกรณ์การสอบ ได้แก่ ดินสอ 2B ยางลบ และปากกา

หมายเหตุ นักเรียนที่ต้องการสอบเพิ่มเติม สามารถเข้าสอบได้ที่ห้อง 7401