ผลการสอบคัดเลือกโครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความถนัด สนใจและมีความสามารถพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ผลการสอบคัดเลือก

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)