ประกาศผลการจัดกลุ่มการเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ประเภทห้องเรียนทั่วไป จากนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิม (ฉบับปรับปรุง)

ดูแบบขนาดเต็มจอ
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)