ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเซิร์ฟเวอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddig)