ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ให้นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนในโครงการ (ลำดับที่ ๑ – ๒๔) ปฏิบัติดังนี้
รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ทาง ลิงก์สำหรับรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ นับตั้งแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือกนี้จนถึงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ภายในเวลา ๐๙.๐๐ น.
มามอบตัวและประชุมผู้ปกครอง วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ทั้งนี้ นักเรียนที่มอบตัวต้องนำเอกสารหลักฐานในการมอบตัวตามชี้แจงที่แนบท้ายประกาศผลสอบนี้

ดูแบบขนาดเต็มจอ
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)