ประกาศผลคะแนนการสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศผลคะแนนการสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ที่ได้รับเหรียญรางวัล/เกียรติบัตร มีสิทธิ์ยื่นสมัครสอบรอบ 2 เพื่อเข้ารับทุน พสวท. และมีสิทธิ์สมัครเข้าเรียนโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ปีการศึกษา 2562

1. ไฟล์ประกาศผลสอบวัดสมรรถนะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2562
2. ลิงค์แจ้งความประสงค์เข้าร่วมพิธีรับมอบเกียรติบัตร และเข้าสอบรอบ 2 เพื่อรับทุน พสวท.

รายละเอียดการรับนักเรียนเข้าโครงการห้องเรียน พสวท. สู่ความเป็นเลิศ

1. ไฟล์ประกาศการรับนักเรียนเข้าโครงการห้องเรียน พสวท. สู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2562
2. ลิงค์แจ้งความประสงค์สมัครเข้าโครงการห้องเรียน พสวท. สู่ความเป็นเลิศ
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)