รายชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนจะเปิดให้เลือกผ่านระบบสารสนเทศงานทะเบียนวัดผล
ในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 เวลา 05:00 – 15:00 น.

รายชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ ปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานโปรแกรมเลือกวิชาเพิ่มเติม