การอบรมนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาเคมี ค่ายที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ศูนย์โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาเคมี กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)
จัดอบรมนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาเคมี
ค่ายที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ระหว่างวันที่ ๖ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐
โดยนักเรียนที่ได้สิทธิ์เข้ารับการอบรม
ต้องรายงานตัวและลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการปฐมนิเทศ
ภายในวันจันทร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้อง CH ๑๐๓ ตึกเคมี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)