อบรมการวิจัยในชั้นเรียนที่เน้นการประเมินผลระหว่างเรียน

          เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)จัดอบรมการวิจัยในชั้นเรียนที่เน้นการประเมินผลระหว่างเรียน ให้แก่คณะครูโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งวิทยากรที่ให้เกียรติมาบรรยายในครั้งนี้ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำฝน คูเจริญไพศาล ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประชาสัมพันธ์-ข่าว-โสตP1gSlL9yr31328ThuOct2013.jpgทัศนศึกษา-ภาพ)