โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

Bodindecha (Sing Singhaseni) School

แจ้งความจำนงเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.๑ ประเภทห้องเรียนพิเศษ
แจ้งความจำนงเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.๔ ประเภทห้องเรียนพิเศษ
ใบสมัครเข้าโครงการห้องเรียน พสวท. สู่ความเป็นเลิศ ปี ๒๕๖๒
ประกาศเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประเภทห้องเรียนพิเศษ
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบรอบ ๒ เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
แจ้งกำหนดการวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ประกาศผลคะแนนการสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑