โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

Bodindecha (Sing Singhaseni) School

กำหนดการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ประกาศรายชื่อและห้องสอบนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทห้องเรียนปกติ
ผลการตรวจสอบและคำนวณคะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของผู้สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ประกาศรายชื่อและห้องสอบ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทห้องเรียนปกติ
ประกาศผลการจัดกลุ่มการเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทห้องเรียนปกติ จากนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนเดิม (ฉบับแก้ไข)
ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทห้องเรียนปกติ