โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

Bodindecha (Sing Singhaseni) School
เปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ ในวันจันทร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

แจ้งความจำนงเข้าศึกษาต่อชั้นม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ผลการพิจารณานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เดิม เพื่อเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ผลการพิจารณานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เดิม เพื่อเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (สำรอง)
ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
รายชื่อนักเรียนที่เข้ารับการสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ สอบสัมภาษณ์
ปฏิทินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ปฏิทินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
เข้าสู่เว็บไซต์