โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

Bodindecha (Sing Singhaseni) School
เปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ ในวันจันทร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ปฏิทินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ปฏิทินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
เข้าสู่เว็บไซต์