โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

Bodindecha (Sing Singhaseni) School

โครงการเสาร์อัจฉริยะ (Saturday Genius)
เลื่อนการเรียนการสอนในสัปดาห์แรก
จากวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561
เป็นวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561