โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

Bodindecha (Sing Singhaseni) School

แจ้งความจำนงเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.๑ ประเภทห้องเรียนทั่วไป
เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความถนัด สนใจและมีความสามารถพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความถนัด สนใจและมีความสามารถพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
การเรียกรับนักเรียนแทนผู้ที่สละสิทธิ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประเภทห้องเรียนพิเศษ (ครั้งที่ ๑)
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประเภทห้องเรียนทั่วไป จากนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนเดิม
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
แบบคำร้องของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (กรณีนักเรียนอาศัยและอยู่จริงในเขตพื้นที่บริการ)
ประกาศเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประเภทห้องเรียนทั่วไป
แจ้งกำหนดการวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑