ประกาศจากโครงการ "เสาร์อัจฉริยะ" Saturday Genius
งดการเรียนการสอนครั้งที่ ๔ ในวันเสาร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
และขอให้นักเรียนมาเรียนครั้งที่ ๔ ในวันเสาร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙