พิพิธภัณฑ์

เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

สถานที่รวบรวมและจัดแสดงโบราณต่างๆ ประวัติ วีรกรรมและโบราณวัตถุ ที่เกี่ยวข้องกับท่านเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สำหรับเยาวชนและชุมชนได้ศึกษา

วัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง

 • เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในปีมหามงคลกาญจนาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี
 • เพื่อเป็นสถานที่เชิดชูเกียรติเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
 • เพื่อฉลองการตั้งโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ครบรอบ ๒๕ ปี ในปี พ.ศ.๒๕๓๙ และเป็นแหล่งรวบรวมเกียรติประวัติของโรงเรียน
 • เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องราวด้านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

 • พิพิธภัณฑ์ประกอบไปด้วย

  อนุเสาวรีย์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

  สมเด็จพระบรมโอรสธิราชสยามมกุฏราชกุมารฯ เสด็จฯทรงเปิดอนุเสาวรีย์ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๒๑ มีลักษณะเป็นรูปหล่อโลหะขนาดเท่าคนจริงนั่งจั่งขาสิงห์

  พลับพลาที่ประทับของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

  ตั้งอยู่ด้านทิศใต้ของอาคารพิพิธภัณฑ์ เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในคราวเสด็จทรงเปิดพิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๗

  ต้นแก้วทรงปลูก

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงปลูกต้นแก้ว ณ บริเวณหน้าเรือนพิพิธภัณฑ์ เมื่อเสด็จทรงเปิดพิพิธภัณฑ์ฯ ซึ่งต้นแก้วมีชื่อพ้องกับนามเดิมของเจ้าพระยายมราช (แก้ว) บุตรของเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

  ต้นเกต

  พลเอกวิโรจน์ - คุณหญิงลักขณา แสงสนิท ได้ปลูกต้นเกดบริเวณ ทิศเหนือของพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นต้นไม้ที่พ้องกับชื่อเดิมของเจ้าพระยามุขมนตรี (เกด) บุตรของเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

  พลับพลาที่ประทับของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

  ตั้งอยู่ด้านทิศใต้ของอาคารพิพิธภัณฑ์ เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในคราวเสด็จทรงเปิดพิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๗

  การจัดแสดงภายในเรือนพิพิธภัณฑ์

 • เรือนท่านเจ้าพระยา ภายในจัดแสดงเรื่องราวเกียรติประวัติและสิ่งของเครื่องใช้ของเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
 • เรือนรัชดาบดินทร ภายในจัดแสดงประวัติและเกียรติประวัติของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เมื่ออายุครบรอบ ๒๕ ปี
 • เรือนศิลปนิทัศน์ ภายในประดิษฐานพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๓ และจัดแสดงวัตถุที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ สมัยรัชกาลที่ ๓
 • การเข้าชม

  เปิดให้ชมทุกวัน ระหว่างเวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ไม่เก็บค่าเข้าชม

  ติดต่อ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔๐ รามคำแหง ๔๓/๑ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
  โทรศัพท์ ๐๒-๕๑๔-๑๔๐๓, ๐๒-๕๓๐-๒๗๔๗, ๐๒-๕๓๘-๓๙๖๔, ๐๒-๕๓๘-๒๕๗๓
  โทรสาร ๐๒-๕๓๙-๗๐๙๑

  ติดต่อเพื่อเข้าชม ภัณฑารักษ์ นางสาวธัญญพัทธ์ มิตรศรัณย์ภัทร ศศ.ม. โบราณคดี (จารึกภาษาไทย)
  ๐๘๙-๔๗๔๗-๗๙๓ E-mail : [email protected]