บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี


นางสาวดวงพร จงสุขกิจพานิช

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี


นายชาญยุทธ นาวงษ์


นายนันทวัฒน์ ทรัพย์เจริญ


นางวณิตา ประภัศร


นายพิชญเมธี แสงดี


นางดารณี แรงเขตวิทย์


นายรังสิต มีแสง


นางเตือนใจ มลแก้ว


นางจริยา หวังเชิดชูเกียรติ


นางสาวณัฐวดี เพชรอาวุธ


นางเพ็ญศรี เกิดด้วยทอง


นายพิสุทธิ์ แซ่อึ้ง


นางสาวพรรณี สิมอุด


นางสาวทิพย์สราวัลย์ หวังปรุงกลาง


นายลัทธพล ด่านสกุล


นายทัชชกร พวงพันธ์


นางสาววาสนา ผาสุขหัส


นางสาวประภาพรรณ แก้วเหมือน


นายณฐาภพ ฟ้ากระจ่าง


นางนภัสนันท์ สิงห์เพียง


นางสาวชลนิชา โคตรสีหา


นางสาวสมจินตน์ อารีศิลป


นางสาวนิตยา ชัยมงคล


นายสหัสส์ชัย พุ่มบานเย็น


นางสาววิไลรัตน์ จันทร์หอม


นางสาวปิยะรัตน์ สารภี