บุคลากรสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี

 


นายนันทวัฒน์  ทรัพย์เจริญ

หัวหน้าสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี


นายพิชญเมธี แสงดี


นายพิสุทธิ์ แซ่อึ้ง


นายลัทธพล ด่านสกุล


นางสาวพรรณี สิมอุด


นางสาวประภาพรรณ แก้วเหมือน


นางสาววาสนา ผาสุขหัส


นางสาวชลนิชา โคตรสีหา


นายสหัสส์ชัย พุ่มบานเย็น


นางสาวปิยะรัตน์ สารภี