เอกสารเผยแพร่การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance)

เอกสารปีการศึกษา 2560

รายงานประจำปีของสถานศึกษา (Self Assessment Report) ปีการศึกษา 2560 (334 downloads)

การกำหนดค่าเป้าหมาย เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 (111 downloads)

คู่มือแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (123 downloads)


เอกสารปีการศึกษา 2559

รายงานประจำปีของสถานศึกษา (Self Assessment Report) ปีการศึกษา 2559 (57 downloads)


เอกสารปีการศึกษา 2558

รายงานประจำปีของสถานศึกษา (Self Assessment Report) ปีการศึกษา 2558 (715 downloads)

รายงานผลการดำเนินงานภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (SSR) (115 downloads)

แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2559 - 2563 (193 downloads)

รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 (100 downloads)

ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชาการใช้ค่าเป้าหมาย ปี 2558

ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชาใช้มาตรฐานการศึกษา ปี 2558

การติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการจัดการศึกษา 2558


เอกสารให้ความรู้

การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance)

แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)