เอกสารเผยแพร่การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance)

เอกสารปีการศึกษา 2561

ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาและการกำหนดค่าเป้าหมายเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 (813 downloads)

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 (1000 downloads)

รายงานประจำปีของสถานศึกษา (Self Assessment Report ) ปีการศึกษา 2561 (1166 downloads)


เอกสารปีการศึกษา 2560

รายงานประจำปีของสถานศึกษา (Self Assessment Report) ปีการศึกษา 2560 (867 downloads)

การกำหนดค่าเป้าหมาย เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 (464 downloads)

คู่มือแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (556 downloads)


เอกสารปีการศึกษา 2559

รายงานประจำปีของสถานศึกษา (Self Assessment Report) ปีการศึกษา 2559 (259 downloads)


เอกสารปีการศึกษา 2558

รายงานประจำปีของสถานศึกษา (Self Assessment Report) ปีการศึกษา 2558 (1082 downloads)

รายงานผลการดำเนินงานภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (SSR) (405 downloads)

แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2559 - 2563 (762 downloads)

รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 (541 downloads)

ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชาการใช้ค่าเป้าหมาย ปี 2558

ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชาใช้มาตรฐานการศึกษา ปี 2558

การติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการจัดการศึกษา 2558


เอกสารให้ความรู้

การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance)

แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา