ใบแจ้งการชำระค่าบำรุงการศึกษา (Pay-in) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563