ประวัติโรงเรียน

 

          โรงเรียนบดินทรเดชา  (สิงห์  สิงหเสนี)  ตั้งอยู่บนที่ดิน จำนวน 39 ไร่ 3 งาน 86 ตารางวา  ซึ่งเดิมเป็นที่ดินของท่านเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  สมุหนายกและแม่ทัพใหญ่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว แล้วตกทอดมาจนถึงคุณหญิงนครราชเสนี  (เจือ  สิงหเสนี)  ผู้เป็นทายาทได้มอบที่ดินผืนนี้ให้กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อสืบสานปณิธานอันแน่วแน่ของท่านเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  ต้องการให้มีโรงเรียนสอนคน สร้างปัญญาและคุณธรรม  มนุษยชาติจะได้อยู่ร่วมโลกร่วมแผ่นดินกันอย่างสันติสุข

          ในปี พ.ศ. 2507  กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้คุณหญิงบุญเลื่อน  เครือตราชู  ซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาในขณะนั้นเป็นผู้ประสานงาน ต่อมาในวันที่  30 เมษายน  พ.ศ. 2514  กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี)  โดย ฯพณฯ นายสุกิจ  นิมมานเหมินท์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มาวางศิลาฤกษ์ในวันที่  7  พฤษภาคม  พ.ศ. 2514 และเมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2515  ได้รับพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระเกี้ยวเป็นตราประจำโรงเรียนและอัญเชิญตรานี้ประดับอกเสื้อเหนืออักษร บ.ด. สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

          ในปีการศึกษา  2514  กรมสามัญศึกษา  แต่งตั้งนายเฉลิม สิงหเสนี เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรก  เริ่มรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน 6 ห้องเรียนและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  จำนวน  12  ห้อง มีนักเรียน  838  คน ครู  43  คน เริ่มเรียนอยู่ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  จนถึงวันที่  17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2516  อาคารเรียนถาวรหลังแรกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้ย้ายมาเรียน ณ ที่ตั้งปัจจุบัน

โรงเรียนได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง  มีชื่อเสียงเป็นที่ยกย่องและยอมรับของประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ด้วยความสามารถของผู้บริหารโรงเรียนนับตั้งแต่นายเฉลิม  สิงหเสนี  คุณหญิงพรรณชื่น  รื่นศิริ นางสงัด  จิตตะยโศธร  นางประจวบ  ชำนิประศาสน์  คุณหญิงลักขณา  แสงสนิท  นายเฉลิมชัย  รัตนกรี  นายอัศวิน  วรรณวินเวศร์  นางพรรณี  เพ็งเนตร  นายสิทธิรักษ์  จันทร์สว่าง นายอมรรัตน์  ปิ่นเงิน และดร.สุวัฒน์  วิวัฒนานนท์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา  (สิงห์  สิงหเสนี)  คนปัจจุบัน  พร้อมด้วยความร่วมแรงร่วมใจของครู  นักเรียน บุคลากรทุกฝ่าย รวมทั้งทายาทตระกูลสิงหเสนี  สมาคมผู้ปกครองและครูบดินทรเดชา  สมาคมนักเรียนเก่าบดินทรเดชา  (สิงห์  สิงหเสนี) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายผู้ปกครองและผู้อุปการะคุณ

          ปี พ.ศ. 2550  เป็นวาระที่โรงเรียนครบรอบ  36  ปี  ตลอดเวลาระยะเวลาที่ผ่านมาบุคลากรทุกภาคส่วนได้สั่งสมชื่อเสียง  เกียรติยศ  ให้แก่โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง อาทิ รางวัลชนะเลิศเป็นตัวแทนประเทศเข้าแข่งขันโครงงานนานาชาติ ณ  ประเทศสหรัฐอเมริกา  ชื่อ  โครงงาน การศึกษาความสามารถในการดูดซับน้ำมันของไส้หญ้าปล้องและเปรียบเทียบกับวัสดุสังเคราะห์ที่ใช้ดูดซับคราบน้ำมันในแหล่งน้ำ

รางวัลเหรียญทองแดง  ในการเข้าร่วมกิจกรรม International  Young  Mathematicians Convention (IYMC) ณ ประเทศอินเดีย

รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ การแข่งขันวงโยธวาทิต  Yamaha all Thailand Marching Band Competition ครั้งที่  11  (เป็นสมัยที่ 4)

โรงเรียนได้รับการยกย่องในวิธีปฏิบัติที่ดี  (Good  Practices) ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA)

           ปี พ.ศ. 2552  โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานเสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ของกระทรวงวัฒนธรรม

รางวัลเกียรติบัตร  ขั้นที่ 1 เกียรติบัตรแห่งความมุ่งมั่นอนุรักษ์สรรพสิ่ง สรรพชีวิตด้วยไวพจน์แห่งจิตสำนึกของเยาวชน  จากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริ

รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ในการแข่งขันชนะเลิศกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

            ปี พ.ศ. 2553  โรงเรียนได้ทำสัญญาข้อตกลงว่าด้วยการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างโรงเรียนมัธยมต้าหลี่ 1 เมืองต้าหลี่ มณฑลยูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

โรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

ซึ่งแสดงถึงศักยภาพของผู้เรียนและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอันนำความภาคภูมิใจและเกียรติยศสู่ชาวบดินทรทุกคน

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

History

Bodindecha (Sing Singhaseni) is a Thai public secondary school that provides a co-educational system for students from 7th to 12th grade. Founded in 1971, Bodindecha is now notably known as one of the most prestigious secondary school with its masterful faculties, fully equipped facilities, and solid curriculum

Bodindecha (Sing Singhaseni) is located in Wang Thonglang district of Bangkok, with its size of 16 acre. Bodindecha provides fully equipped and world class standard facilities to nearly 5,000 students such as a soccer field, two auditoriums, a library, a sport complex, a swimming pool, classrooms, and science labs.

The land was initially occupied by Chao Praya Bodindecha (Sing Singhasewni) – the supreme general in the era of King Rama III (Phra Nang Klao) – and eventually passed on to his beneficiary, Khqun Ying Na Korn Rachaseni (Singhaseni). In accordance with the determination of Chao Praya Bodindecha, she had decided to donate the land to the Ministry of Education in order to complete Chao Praya Bodindecha’s desire to have a place that could help people to become more educated, mature, and responsible, which would ultimately result in bringing peace to all mankind.

In 1964, the Ministry of Education authorized Khun Ying Boonluen Kruatrachoo – the headmaster of Traim Udom Suksa School at that time – to initially coordinate the establishment.  With her help, the school was eventually established as Bodindecha (Sing Singhaseni) and accredited by the Minister of Education on April 30,1971. Additionally, on February 23,1972 Bodindecha has been permitted to use Phra Kiao (Coronet of the King Chulalongkorn) as the school emblem.

In 1971, Chalerm Singhaseni was designated to be the first headmaster of the school. In addition, the school initiated its admission to 7th and 10th grade students; 838 student were admitted.

In 2010, the school has signed the exchange program agreement with Dali High School in Yunnan, China to exchange students and cultures between Thailand and China.

After a few decades since the establishment, the school has not only rapidly gained renown and prestige, but also achieved a tremendous number of notable awards from many international and domestic organizations.

  • The bronze medal from International Young Mathematicians Convention (IYMC) held in India
  • The “Good Practices” award from Thailand Quality Award (TQA)
  • The winner of 11th Yamaha All Thailand Marching Band Competition
  • The winner of the International Environmental Convention held in the United States
  • The winner of Thailand Volleyball competition from Princess Maha Chakri Sirindhorn of Thailand

These remarkable awards are distinctly perfect proofs that the school has been continually developed and created an abundant number of quality students and alumni contributed to the society, and have brought Bodindecha joy and pride.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

博丁第一中学

译:陈昂

               博丁第一中学(Bodindecha (Sing Singhaseni) School)是属于泰国教育部基础委员会办事处的曼谷市特大型中等学校,面积占95.916亩。

校史:

(曼谷)节基王朝三世王陛下将军兼诸侯的博丁大臣,曾把学校视为个能诲人克恶的处所。1961年,他的曾孙女芝雅﹒邢哈舍尼女士将这片曾为大臣军队基地的土地献给教育部从事教育使用,传承了祖先的志愿精神。1968年,教育部授权当时准高教育学校(Triam Udomsuksa School)的校长汶銮﹒科达出女士管理着建校的工程。

1971年5月7日,教一楼开始建造,第一届的招生活动也始于此年,开设六班的初中一年级以及十二班的高中一年级,学生共有838名,第一任校长为擦楞﹒邢哈舍尼先生。他们两年内暂时使用准高教育学校校园作为学处,直至建造工程完成,于是在1973年5月17日,高中学生就转到当前的地方从事教学活动。

1972年2月23日,荣获普密蓬国王陛下准许将“王冠”作为我校校征。从此学生穿着的校服上左胸校名的简称บ.ด.字母上已使用王冠标作为我校的骄傲。

1974年初中学生开始转到当前的地方从事学习。教师家长协会始创于这一年,以便支持学校里所有的活动。

1978年,将博丁大臣于6月24日逝世的日子作为其纪念日,从而建造博丁大臣纪念碑,于是在1986年王储殿下驾临以举办安坐仪式,同年铸成校佛像,名为“Phra Bhuddha Bodin Phitak Borirak Sitsaya(保佑博丁徒弟之佛陀)”

1988年以崇圣普密蓬国王陛下60周岁的机会建造了“崇圣楼”,楼下为“芝雅﹒邢哈舍尼女士图书馆”,楼上为礼堂。

1989年蒙受“皇家大型中学奖”。1994年博丁大臣子孙、学校成员、校友以崇圣国王陛下登基50周年与建校25周年的双良机同心协力地建造“博丁大臣博物馆”,在1996年6月24日由诗琳通公主殿下驾临举办开幕仪式。

与汉语的关系

2004年起开设高中文科汉语系主修。

2010年1月6日与中国云南省大理市大理第一中学签订了“教育文化交流合作协议”,通过多次的实质性文化交流,这几年来的两校友谊日渐紧密。