บุคลากรงานแนะแนว


นางดรุณี ประกิจเพชร์

หัวหน้างานแนะแนว


นางสาวชุติภรณ์ พัดเอี่ยม


นางสาวเมษา แสงตรง


นางสาวนันทิยา อณสุวรรณ์


นางกัญญ์วรา ฤทธิศศิธร


นางสาวปิยาภรณ์ ปานสีนุ่น


นางสาวนภาพร หริมเจริญ