ขั้นตอนการรายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภทห้องเรียนพิเศษ

1. ดาวน์โหลดเอกสารคำชี้แจงสำหรับการมอบตัว และปฏิบัติตามคำชี้แจง
ประเภทห้องเรียนพิเศษ


2. ดาวน์โหลดใบมอบตัว และกรอกใบมอบตัวให้ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อนำมายื่นในวันมอบตัว
ใบมอบตัวนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ม.1
ใบมอบตัวนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ม.1


3. ให้นักเรียนที่มีชื่อในประกาศดังกล่าว ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบออนไลน์ที่ http://gg.gg/confirm_bodin2564 ภายในวัน และเวลาที่กำหนด


4. เข้าเว็บไซต์ www.bangkok2.org บันทึกข้อมูลของนักเรียนให้ครบถ้วนภายหลังวันรายงานตัวและมอบตัว


5. ดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา และชำระผ่านช่องทางของธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือ mobile banking ทุกธนาคาร ดาวน์โหลด