งานรับนักเรียน

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

  1. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔

  2. การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภทห้องเรียนพิเศษ

  3. การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภทห้องเรียนพิเศษ

  4. การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภทห้องเรียนปกติ

  5. การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภทห้องเรียนปกติ จากนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียนเดิม

  6. การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภทห้องเรียนปกติ สอบคัดเลือกกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และเงื่อนไขพิเศษ (ประกาศภายใน 24 เมษายน 2564)