งานรับนักเรียน


 

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

  1. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕

  2. การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประเภทห้องเรียนพิเศษ

  3. การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประเภทห้องเรียนพิเศษ

  4. การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประเภทห้องเรียนปกติ จากนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียนเดิม

  5. การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประเภทห้องเรียนปกติ

  6. การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประเภทห้องเรียนปกติ จากนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิมที่ใช้การสอบคัดเลือกเพื่อแทนที่นักเรียนที่สละสิทธิ์และนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ 


 


คำถามที่พบบ่อย


1. คำถาม: การรับสมัครเข้าเรียนชั้นม.4 ห้องเรียนปกติ จากนักเรียนที่จบจากโรงเรียนอื่น เปิดรับสมัครเมื่อใด
คำตอบ: รับสมัครวันที่ 9-13 มีนาคม 2565 แต่ประกาศรับสมัคร รายละเอียด จำนวนการรับ ต้องรอการรายงานตัวของนักเรียนโรงเรียนเดิม ซึ่งโรงเรียนจะประกาศภายในวันที่ 8 มีนาคม 2565

2. คำถาม: ผู้สมัครต้องมาโรงเรียนในวันสมัครหรือไม่
คำตอบ: ไม่ต้องมาสมัครที่โรงเรียน สามารถสมัครทางระบบออนไลน์ แต่ถ้าหากไม่สามารถทำที่บ้านได้สามารถมาสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องโสตทัศนศึกษา เวลา 8.30 -16.00 น. พร้อมนำไฟล์เอกสารหลักฐาน มาให้ครบถ้วนเพื่อทำการสมัครผ่านระบบออนไลน์ โดยผู้สมัครแต่งเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม

3. คำถาม: การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนใช้ผลการสอบ ONET หรือไม่
คำตอบ: ไม่ใช้

4. คำถาม: ในกรณีที่นักเรียนยังไม่จบการศึกษาจากโรงเรียนเดิม ต้องทำอย่างไร
คำตอบ: ใช้ใบรับรองการเป็นนักเรียน และ หลักฐานแสดงผลการเรียนแทน

5. คำถาม: เจ้าบ้านไม่ใช่พ่อแม่ได้หรือไม่
คำตอบ: ได้ แต่เจ้าบ้านต้องเซ็นรับรองตามแบบฟอร์มของโรงเรียน ดาวน์โหลด

6. คำถาม: ห้องเรียนพิเศษ ม.1 สามารถสมัครได้กี่ประเภท
คำตอบ: ห้องเรียนพิเศษ ม.1 สามารถเลือกสมัครสอบได้เพียงประเภทเดียวเท่านั้น ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ หรือ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ เนื่องจากเป็นการสอบวันและเวลาเดียวกัน