งานรับนักเรียน


 

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

   1. แนวปฏิบัติการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประเภทห้องเรียนพิเศษ

   2. แนวปฏิบัติการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประเภทห้องเรียนพิเศษ

   3. แนวปฏิบัติการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประเภทห้องเรียนปกติ จากนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียนเดิม

   4. แนวปฏิบัติการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประเภทห้องเรียนปกติ

  1. แนวปฏิบัติการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประเภทห้องเรียนปกติ
คำถามที่พบบ่อย

 


1. คำถาม: การรับสมัครเข้าเรียนชั้นม.4 ห้องเรียนปกติ จากนักเรียนที่จบจากโรงเรียนอื่น เปิดรับสมัครเมื่อใด
คำตอบ: รับสมัครวันที่ 11-15 มีนาคม 2566

2. คำถาม: ผู้สมัครต้องสมัครที่โรงเรียนหรือทางออนไลน์
คำตอบ: ผู้สมัครและผู้ปกครองสามารถสมัครด้วยตนเอง โดยผู้สมัครแต่งเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม พร้อมนำเอกสารหลักฐานมาให้ครบถ้วน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา เวลา 8.30 -16.00 น. หรือในกรณีที่ไม่สะดวกสามารถสมัครทางระบบออนไลน์ได้

3. คำถาม: การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนใช้ผลการสอบ ONET หรือไม่
คำตอบ: ไม่ใช้

4. คำถาม: ในกรณีที่นักเรียนยังไม่จบการศึกษาจากโรงเรียนเดิม ต้องทำอย่างไร
คำตอบ: ใช้ใบรับรองการเป็นนักเรียน และ หลักฐานแสดงผลการเรียนแทน

5. คำถาม: ห้องเรียนพิเศษ ม.1 สามารถสมัครได้กี่ประเภท
คำตอบ: ห้องเรียนพิเศษ ม.1 สามารถเลือกสมัครสอบได้เพียงประเภทเดียวเท่านั้น ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ หรือ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ หรือ English Program เนื่องจากเป็นการสอบวันและเวลาเดียวกัน