งานรับนักเรียน

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

  1. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔

  2. การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภทห้องเรียนพิเศษ (ฉบับแก้ไข)

  3. การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภทห้องเรียนพิเศษ (ฉบับแก้ไข)

  4. การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภทห้องเรียนปกติ

  5. การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภทห้องเรียนปกติ จากนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียนเดิม

  6. การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภทห้องเรียนปกติและเงื่อนไขพิเศษคำถามที่พบบ่อย

1. คำถาม: การรับสมัครเข้าเรียนชั้นม.4 ห้องเรียนปกติ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จากนักเรียนที่จบจากโรงเรียนอื่น เปิดรับสมัครเมื่อใด
คำตอบ: รับสมัครวันที่ 24-28 เมษายน 2564 แต่ประกาศรับสมัคร รายละเอียด จำนวนการรับ ต้องรอการรายงานตัวของนักเรียนโรงเรียนเดิม ซึ่งโรงเรียนจะประกาศภายในวันที่ 24 เมษายน 2564

2. คำถาม: ผู้สมัครต้องมาโรงเรียนในวันสมัครหรือไม่
คำตอบ: ต้องมาสมัคร พร้อมเตรียมเอกสารและหลักฐาน ตามประกาศ

3. คำถาม: การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนใช้ผลการสอบ ONET หรือไม่
คำตอบ: ไม่ใช้

4. คำถาม: ในกรณีที่นักเรียนยังไม่จบการศึกษาจากโรงเรียนเดิม ต้องทำอย่างไร
คำตอบ: ใช้ใบรับรองการเป็นนักเรียน และ หลักฐานแสดงผลการเรียนแทน

5. คำถาม: เจ้าบ้านไม่ใช่พ่อแม่ได้หรือไม่
คำตอบ: ได้

6. คำถาม: ในวันสมัครจำเป็นต้องนำทะเบียนบ้าน และหลักฐานฉบับจริงมาหรือไม่
คำตอบ: จำเป็นต้องนำมาแสดงต่อคณะกรรมการรับนักเรียนเพื่อตรวจคุณสมบัติของนักเรียน