งานรับนักเรียน

 


 

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

  1. แนวปฏิบัติการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ประเภทห้องเรียนพิเศษ

  2. แนวปฏิบัติการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ประเภทห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ)

  3. แนวปฏิบัติการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

  4. แนวปฏิบัติการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ประเภทห้องเรียนปกติ

  5. แนวปฏิบัติการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ประเภทห้องเรียนปกติ

  6. แนวปฏิบัติการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ประเภทห้องเรียนปกติ จากนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียนเดิม

 


ปฏิทินการรับนักเรียน
ขั้นตอนการสมัครคำถามที่พบบ่อย

 


1. คำถาม: ผู้สมัครต้องสมัครที่โรงเรียนหรือทางออนไลน์
คำตอบ: ผู้สมัครและผู้ปกครองสามารถสมัครด้วยตนเอง โดยผู้สมัครแต่งเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม พร้อมนำเอกสารหลักฐานมาให้ครบถ้วน ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เวลา 8.30 -16.00 น. หรือในกรณีที่ไม่สะดวกสามารถสมัครทางระบบออนไลน์ได้

2. คำถาม: การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนใช้ผลการสอบ ONET หรือไม่
คำตอบ: ไม่ใช้

3. คำถาม: ในกรณีที่นักเรียนยังไม่จบการศึกษาจากโรงเรียนเดิม ต้องทำอย่างไร
คำตอบ: ใช้ใบรับรองการเป็นนักเรียน และ หลักฐานแสดงผลการเรียนแทน

4. คำถาม: ห้องเรียนพิเศษ ม.1 สามารถสมัครได้กี่ประเภท
คำตอบ: ห้องเรียนพิเศษ ม.1 สามารถเลือกสมัครสอบได้เพียงประเภทเดียวเท่านั้น ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ หรือ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ หรือ English Program เนื่องจากเป็นการสอบวันและเวลาเดียวกัน