บุคลากรกลุ่มบริหารวิชาการ


นายยตศวรรธน์ เลิศกิตติภักดิ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ


นางสาวสุพัตรา เฉลิมเผ่า

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ


นางเพ็ญศรี เกิดด้วยทอง

หัวหน้างานกลุ่มสาระการเรียนรู้
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ


นางสาวสุวดี นาสวัสดิ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
หัวหน้างานวิเทศบรรณกิจ


นายชาคริต แจ่มศรี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


นางสุภาพร ขาวพิมพ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวหน้าโครงการศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.เคมี
หัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สพม.กท.2)


นางวชิรา ศุภรภิญโญภาพกุล

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


ว่าที่ ร.ต.มนตรี โสภิสเขื่อนขันธ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


นายธัชชา เทศน์ธรรม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
หัวหน้าโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านศิลปะ


นางจรินพรรณ กลิ่นหอม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นายเกรียงไกร เทียมแสน

หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


นางสาวชุติภรณ์ พัดเอี่ยม

หัวหน้ากิจกรรมแนะแนว
หัวหน้างานแนะแนวและการให้คำปรึกษา


นายกฤษฎา สังวรณ์

หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี


นางสาวพนารัตน์ แซ่โล้ว

หัวหน้ากิจกรรมยุวกาชาด


นายวัชเรนทร์ วิเศษวงษา

หัวหน้ากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร


นางสาวปิยาภรณ์ ปานสีนุ่น

หัวหน้าชุมนุมวิชาการ


นางสาวเมษา แสงตรง

หัวหน้ากิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์


นายนิรรัตน์ อจลพล

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น
หัวหน้าโครงการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง


นางสาววันรวี ศักดิ์เมือง

หัวหน้างานทะเบียนวัดผล ประเมินผลและเทียบโอน


นายลัทธพล ด่านสกุล

หัวหน้างานสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
หัวหน้าโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


นางสาวนิตยา ชัยมงคล

หัวหน้างานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้


นางสาวปุญญพัฒน์ บุญเกิด

หัวหน้าพิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)


นายวัชรพงศ์ หอมนาน

หัวหน้างานนิเทศภายใน ตรวจติดตาม กำกับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน


นายคเณศ สัมพุทธานนท์

หัวหน้างานวิจัยพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา


นายสิทธิพงษ์ ศูนย์ปั้ง

หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์และศูนย์ประสานงาน เอเอฟเอส เขตกรุงเทพฯ เหนือ


นางฐิติยา รัตนฉายา

หัวหน้างานกำหนดภาระงานสอนและตารางสอน


นางสาวจรรยาลักษณ์ โขงอ้อม

หัวหน้างานประสานความร่วมมือพัฒนาวิชาการในสถานศึกษาและองค์กรอื่น
หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ (ม.ต้น)


นางมลิวรรณ์ มูลพรม

หัวหน้างานวิชาการระดับชั้น
หัวหน้าระดับวิชาการระดับชั้น ม.3


นายสุพจน์ เจนณะสมบัติ

หัวหน้าระดับวิชาการระดับชั้น ม.1


นางสาวนฌกร ผู้ทรงธรรม

หัวหน้าระดับวิชาการระดับชั้น ม.2


นางสาวนิสา วิริยาสิตาภรณ์

หัวหน้าระดับวิชาการระดับชั้น ม.4


นางอุไรวรรณ สุวรรณ์ศิลป์

หัวหน้าระดับวิชาการระดับชั้น ม.5
โครงการวอลเลย์บอลสู่ความเป็นเลิศ


นางสาวปัณณิดา ประสานสอน

หัวหน้าระดับวิชาการระดับชั้น ม.6


นางสาวสุพัตรา เฉลิมเผ่า

หัวหน้าโครงการพิเศษ
หัวหน้าโครงการ พสวท. (DPST) และโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) (DPSTE)
ผู้ประสานงานโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ เครือข่ายกรุงเทพมหานคร


นางสาวสุนิสา เถาจำปา

หัวหน้าโครงการลับสมองประลองฝีมือ
โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ


นางวันวิสา ด่านสกุล

หัวหน้าโครงการเสาร์อัจฉริยะ


นายพิทยา ทองเงิน

หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (ม.ต้น)


นางสาวเอกอนงค์ แก้วดี

หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) (ม.ปลาย)
หัวหน้าโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการเคมี (สพม.กท.2)


นางสาวหฤทย์ อันไธสง

หัวหน้าโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน


นางสาวเพ็ญนภา ศรีโฉม

หัวหน้าโครงการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา


นางณัฐธยา วิเศษวงษา

หัวหน้าโครงการศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ฟิสิกส์ กรุงเทพมหานคร ค่าย 1


ว่าที่ ร.ต. หญิงณัฐปภัสร์ เกิดแก้ว

หัวหน้าห้องเรียนสีเขียว


นางสาวลลิตา ทิพย์ประชาบาล

หัวหน้าโครงการหมอภาษาบดินทรเดชาพัฒนาเยาวชน


นางสาวอัสมาร์ โต๊ะเอียด

หัวหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษคณิตศาสตร์


นางสาววิลาวัลย์ วิโค

หัวหน้าโครงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ


นายสาธิต สมใจ

หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program


นายณัฐพงศ์ มนต์อ่อน

หัวหน้าโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school)
หัวหน้าโครงการห้องปฏิบัติการสะเต็มศึกษา (STEMLAB)
หัวหน้างานพัฒนาการศึกษาโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (IS/PBL)


นางสาวจิตติมา ไกรทอง

หัวหน้าโครงการโรงเรียนแม่ข่ายวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น


นางมัณฑนา เลิศเสรีพัฒนกุล

หัวหน้างานสำนักงาน