บุคลากรกลุ่มบริหารวิชาการ


นายยตศวรรธน์ เลิศกิตติภักดิ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ


นางสาวสุพัตรา เฉลิมเผ่า

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ


นายนิพน แจ่มแจ้ง

หัวหน้างานกลุ่มสาระการเรียนรู้
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
หัวหน้างานนิเทศภายใน ตรวจติดตาม กำกับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน


นางสาวสุวดี นาสวัสดิ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
หัวหน้างานวิเทศบรรณกิจ


นายชาคริต แจ่มศรี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


นางสุภาพร ขาวพิมพ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (ม.ต้น)
หัวหน้าโครงการศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.เคมี
หัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สพม.กท.2)


นางวชิรา ศุภรภิญโญภาพกุล

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นายธัชชา เทศน์ธรรม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
หัวหน้าโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านศิลปะ


นางเพ็ญศรี เกิดด้วยทอง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ


นางจรินพรรณ กลิ่นหอม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นายเกรียงไกร เทียมแสน

หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


นางสาวชุติภรณ์ พัดเอี่ยม

หัวหน้ากิจกรรมแนะแนว
หัวหน้างานแนะแนวและการให้คำปรึกษา


นายกิตติรัชต์ วรัญญานนท์

หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี


นางสาวพนารัตน์ แซ่โล้ว

หัวหน้ากิจกรรมยุวกาชาด


นายวัชเรนทร์ วิเศษวงษา

หัวหน้ากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร


นางสาวปิยาภรณ์ ปานสีนุ่น

หัวหน้าชุมนุมวิชาการ


นางสาวเมษา แสงตรง

หัวหน้ากิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์


นายนิรรัตน์ อจลพล

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น
หัวหน้าโครงการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง


นางสาววันรวี ศักดิ์เมือง

หัวหน้างานทะเบียนวัดผล ประเมินผลและเทียบโอน


นายลัทธพล ด่านสกุล

หัวหน้างานสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
หัวหน้าโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


นางจริยา หวังเชิดชูเกียรติ

หัวหน้าห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้


นางสมร จันทนาคม

หัวหน้าพิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)


นายคเณศ สัมพุทธานนท์

หัวหน้างานวิจัยพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา


นายสิทธิพงษ์ ศูนย์ปั้ง

หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์และศูนย์ประสานงาน เอเอฟเอส เขตกรุงเทพฯ เหนือ


นางฐิติยา รัตนฉายา

หัวหน้างานกำหนดภาระงานสอนและตารางสอน


นางสาวขวัญเมือง ชาติชำนิ

หัวหน้างานประสานความร่วมมือพัฒนาวิชาการในสถานศึกษาและองค์กรอื่น
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษคณิตศาสตร์


นายสุพจน์ เจนณะสมบัติ

หัวหน้างานวิชาการระดับชั้น
หัวหน้าระดับวิชาการระดับชั้น ม.1


นางสาวนฌกร ผู้ทรงธรรม

หัวหน้าระดับวิชาการระดับชั้น ม.2


นางมลิวรรณ์ มูลพรม

หัวหน้าระดับวิชาการระดับชั้น ม.3


นางสาวนิสา วิริยาสิตาภรณ์

หัวหน้าระดับวิชาการระดับชั้น ม.4


นางอุไรวรรณ สุวรรณ์ศิลป์

หัวหน้าระดับวิชาการระดับชั้น ม.5
โครงการวอลเลย์บอลสู่ความเป็นเลิศ


นางสาวปัณณิดา ประสานสอน

หัวหน้าระดับวิชาการระดับชั้น ม.6


นางสาวสุพัตรา เฉลิมเผ่า

หัวหน้าโครงการพิเศษ
หัวหน้าโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษฯ (พสวท.) (DPST) และโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) (DPSTE)
ผู้ประสานงานโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ เครือข่ายกรุงเทพมหานคร


นางสาวสุนิสา เถาจำปา

หัวหน้าโครงการลับสมองประลองฝีมือ
โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ


นางวันวิสา ด่านสกุล

หัวหน้าโครงการเสาร์อัจฉริยะ


นางสาวจรรยาลักษณ์ โขงอ้อม

หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ (ม.ต้น)


นางสาวเอกอนงค์ แก้วดี

หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) (ม.ปลาย)
หัวหน้าโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการเคมี (สพม.กท.2)


นางสาวหฤทย์ อันไธสง

หัวหน้าโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน


นางสาวเพ็ญนภา ศรีโฉม

หัวหน้าโครงการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา


นางณัฐธยา วิเศษวงษา

หัวหน้าโครงการศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ฟิสิกส์ กรุงเทพมหานคร ค่าย 1


นายวิวัฒน์ สุภพิทักษ์กุล

หัวหน้าห้องเรียนสีเขียว


นางสาวลลิตา ทิพย์ประชาบาล

หัวหน้าโครงการหมอภาษาบดินทรเดชาพัฒนาเยาวชน


นางสาววิลาวัลย์ วิโค

หัวหน้าโครงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ


นายสาธิต สมใจ

หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์
โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program


นายณัฐพงศ์ มนต์อ่อน

หัวหน้าโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school)
โครงการห้องปฏิบัติการสะเต็มศึกษา (STEMLAB)
งานพัฒนาการศึกษาโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (IS/PBL)


นางอังคณารัตน์ หวังดี

หัวหน้าโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น


นางมัณฑนา เลิศเสรีพัฒนกุล

หัวหน้างานสำนักงาน

https://www.fapjunk.com deneme bonusu veren siteler casino siteleri gsa-esports.net kugutsumen.com luxury gulet charter luxury blue cruise

bahisdene.com

evden eve nakliyat Nakliyat

güvenilir online casino siteleri 2023

jetbahis

Rexbet

hovarda

mobilbahis

Deneme Bonus

sekabet

maltcasino.biz

pinbahis

betduman.com

olabahis

وان ایکس بت

En İyi Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2023

1xbet

evden eve nakliyat parça eşya taşıma evden eve nakliyat ofis taşıma istanbul evden eve nakliyat watch teen sex Nakliyat firmaları sugar daddy bonus veren siteler slot siteleri deneme bonusu veren siteler casino siteleri deneme bonusu En iyi istanbul evden eve nakliyat şirketi olarak Anadolu yakası ilçelerinde sizlere ev taşıma, ofis taşıma ve parça eşya taşıma hizmeti veriyoruz. Tüm taşıma hizmetlerimiz ambalaj ve paketleme şekilde gerçekleşir. Bu kapsamda tuzla evden eve nakliyat, pendik evden eve nakliyat, ataşehir evden eve nakliyat ilçelerinde sigortalı ve asansörlü taşımacılık hizmeti veriyoruz. Oflas evden eve nakliyat şirketi ile ev taşımak çok kolay. io unblocked paper.io
סרטון הסקס הפורנו הטוב ביותר של 2023 עם סקס חובבני ונערות חרמניות la meilleure pornomia khalifa avec la fille arabe chaude aux gros seins voyeur de sexe amateur en public avec de jeunes adolescents excités