บุคลากรกลุ่มบริหารวิชาการ


นายธงชัย อินทรพาณิชย์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ


นางสาวสุพัตรา เฉลิมเผ่า

หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเรียนการสอน


นายอภิชา นิลวัฒน์

หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน


นางสาวสุพัตรา เฉลิมเผ่า

หัวหน้าโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษฯ (พสวท.)
หัวหน้าโครงการศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ฟิสิกส์กรุงเทพมหานคร ค่าย 1


นางสาวอุไรวรรณ สวัสดิ์

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
หัวหน้าระดับวิชาการระดับชั้น ม.5


นางสาวเอกอนงค์ แก้วดี

หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ฯ (ม.ปลาย)
หัวหน้าโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการเคมี (สพม.2)


นายภัคพล อนุรักษ์เลขา

หัวหน้าโครงการห้องเรียนมุ่งสู่สากล


นางสาวหฤทย์ อันไธสง

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
หัวหน้าโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน


นางสาวนพรัตน์ พิมพ์แสง

หัวหน้าโครงการสาระการเรียนรู้รายวิชาเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)


นางจริญญา แก้ววงษา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นายบพิตร อิสระ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ (ม.ต้น)


นายพิทยา ทองเงิน

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ฯ (ม.ต้น)
หัวหน้าโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (สพม.2)


นางสมร จันทนาคม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หัวหน้าโครงการศาสตร์พระราชา


นายนิพน แจ่มแจ้ง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
หัวหน้างานนิเทศการเรียนการสอน
หัวหน้างานกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


นางสาวบุษราคัม จรรย์นาฏย์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


นางสาวดวงพร จงสุขกิจพานิช

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี


นางวันวิสา พริพล

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นายเกรียงไกร เทียมแสน

หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


นางดรุณี ประกิจเพชร์

หัวหน้ากิจกรรมแนะแนวและหัวหน้างานแนะแนวและการให้คำปรึกษา


นายกิตติรัชต์ วรัญญานนท์

หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือเนตรนารี


นางสาวอภิญญา บุญแก้ว

หัวหน้ากิจกรรมยุวกาชาด


นายวัชเรนทร์ วิเศษวงษา

หัวหน้ากิจกรรมรักษาดินแดน


นางสาวนันทิยา อณสุวรรณ์

หัวหน้าชุมนุมวิชาการ


นางสาวเมษา แสงตรง

หัวหน้ากิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์


นายณัฐพงศ์ มนต์อ่อน

หัวหน้างานสาระการเรียนรู้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง IS/PBL
หัวหน้างานพัฒนากระบวนการเรียนรู้
หัวหน้ากิจกรรมการเรียนรู้สู่โครงงาน
หัวหน้าโครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความถนัด ความสนใจ และความสามารถพิเศษ


นายลัทธพล ด่านสกุล

งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี


นางสาวสุนิสา เถาจำปา

หัวหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ
หัวหน้าโครงการลับสมองประลองฝีมือ


นางสาวเพ็ญนภา ศรีโฉม

หัวหน้าโครงการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา
หัวหน้าโครงการศูนย์สะเต็มศึกษาภาค กรุงเทพมหานคร


นางสาวชลนิชา โคตรสีหา

หัวหน้าโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโคดดิ้ง
ผ่านพื้นที่พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล


นางสาวอิริยาภรณ์ นิโรรัมย์

งานประกันคุณภาพการศึกษา


นางสาวฐิติชญาณ์ วงศ์ทั้งน้อย

หัวหน้างานทะเบียนนักเรียน
หัวหน้างานวัดและประเมินผล


นางสาววันรวี ศักดิ์เมือง

หัวหน้างานหลักฐานทางการศึกษา


นางสาวศรัญญา หนูชัยแก้ว

หัวหน้างานเทียบโอนผลการเรียน


นางจริยา หวังเชิดชูเกียรติ

หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
หัวหน้าห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้


นายคมเดช พรมนาค

หัวหน้าพิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)


นายจิรัชญ์กฤศ มีวรรณภาค

หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน


นางสุทิศา ทินกร รุ่งเรือง

หัวหน้าห้องเรียนสีเขียว


นางณัฐธยา วิเศษวงษา

หัวหน้างานส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ


นางสุภาพร ขาวพิมพ์

หัวหน้าโครงการศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.เคมี


นางนงลักษณ์ สุริยะฉันทนานนท์

หัวหน้าโครงการศูนย์ประสานงาน เอเอฟเอส เขตกรุงเทพฯ เหนือ


นายสาธิต สมใจ

หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์


นายพิชญเมธี แสงดี

หัวหน้างานส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว
องค์กร สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา


นายนันทวัฒน์ ทรัพย์เจริญ

หัวหน้างานสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี

หัวหน้างานสำนักงานวิชาการ


นายยตศวรรธน์ เลิศกิตติภักดิ์

หัวหน้างานสำนักงาน
หัวหน้าโครงการเสาร์อัจฉริยะ
หัวหน้างานประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น


นางสาวสุวดี นาสวัสดิ์

หัวหน้างานวางแผนงานด้านวิชาการ


นายนิพนธ์ แก้วดารา

หัวหน้าการกำหนดภาระงานสอนและตารางสอน


นางสาวนาฎลัดดา บุญสุทัศน์

หัวหน้างานจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงาน
ด้านวิชาการของสถานศึกษา


นางมัณฑนา เลิศเสรีพัฒนกุล

หัวหน้างานคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษาและเอกสารประกอบการสอน


นายสุพจน์ เจนณะสมบัติ

หัวหน้าระดับวิชาการระดับชั้น ม.1


นางสาวนฌกร ผู้ทรงธรรม

หัวหน้าระดับวิชาการระดับชั้น ม.2
หัวหน้างานวิจัยในชั้นเรียน


นางมลิวรรณ์ มูลพรม

หัวหน้าระดับวิชาการระดับชั้น ม.3


นางสาวนิสา วิริยาสิตาภรณ์

หัวหน้าระดับวิชาการระดับชั้น ม.4


นางสาวปัณณิดา ประสานสอน

หัวหน้าระดับวิชาการระดับชั้น ม.6