การเรียกรับนักเรียนแทนที่ผู้สละสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

การเรียกรับนักเรียนแทนที่ผู้สละสิทธิ์เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

ประเภทในเขตพื้นที่บริการ  (ครั้งที่ ๔) ลำดับที่ ๒๐๖

ประเภท English Program (ครั้งที่ ๗) ลำดับที่ ๙๕


การเรียกรับนักเรียนแทนที่ผู้สละสิทธิ์เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

ประเภทโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) (ครั้งที่ ๑๓) ลำดับที่ ๒๐๑-๒๐๒

ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (ครั้งที่ ๙) ลำดับที่ ๙๘-๙๙ (ยกเว้น ๙๘)

ประเภทห้องเรียนปกติ (ครั้งที่ ๕) ลำดับที่ ๑๔๗-๑๕๗

คำชี้แจงการเลือกกลุ่มการเรียน


รายงานตัวในรูปแบบออนไลน์พร้อมพิมพ์ใบมอบตัว

(ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2567 เวลา 16:00 น.)


คำชี้แจงเอกสารประกอบการมอบตัว


การแต่งกายนักเรียน