การเรียกรับนักเรียนแทนที่ผู้สละสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗

การเรียกรับนักเรียนแทนที่ผู้สละสิทธิ์เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

ประเภทในเขตพื้นที่บริการ  (ครั้งที่ ๓) ลำดับที่ ๒๐๔ – ๒๐๕ (ยกเว้น ๒๐๔)

ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ (ครั้งที่ ๔) ลำดับที่ ๒๗๕

ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (ครั้งที่ ๓) ลำดับที่ ๙๒-๙๓ (ยกเว้น ๙๒)

ประเภท English Program (ครั้งที่ ๖) ลำดับที่ ๙๔


การเรียกรับนักเรียนแทนที่ผู้สละสิทธิ์เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

ประเภทโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) (ครั้งที่ ๑๒) ลำดับที่ ๑๙๗-๒๐๐ (ยกเว้น ๑๙๗-๑๙๙)

ประเภทห้องเรียนปกติ (ครั้งที่ ๔) ลำดับที่ ๑๒๓-๑๙๙ (ยกเว้น ๑๒๕-๑๒๖, ๑๒๙-๑๓๐, ๑๓๒, ๑๔๐, ๑๔๓)

คำชี้แจงการเลือกกลุ่มการเรียน


รายงานตัวในรูปแบบออนไลน์พร้อมพิมพ์ใบมอบตัว

(ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2567 เวลา 16:00 น.)


คำชี้แจงเอกสารประกอบการมอบตัว


การแต่งกายนักเรียน