การเรียกรับนักเรียนแทนที่ผู้สละสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

การเรียกรับนักเรียนแทนที่ผู้สละสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ห้องเรียนปกติ ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ครั้งที่ 5

English Program ครั้งที่ 7

การเรียกรับนักเรียนแทนที่ผู้สละสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

ห้องเรียนปกติ ประเภทสอบคัดเลือก ครั้งที่ 5 <คำชี้แจงการเลือกกลุ่มการเรียนและการมอบตัว>

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 11

โครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ครั้งที่ 12

การเรียกรับนักเรียนทดแทนจำนวนที่เหลือจากทุน พสวท. โครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ครั้งที่ 1

คำชี้แจงเอกสารประกอบการมอบตัว


การแต่งกายนักเรียน