โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความถนัด สนใจและมีความสามารถพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

รายละเอียดการสมัครรายวิชาเพิ่มเติมที่เรียนต่อเนื่อง (Block course) ปีการศึกษา 2566 – 2567
สำหรับนักเรียนชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ  (ไม่ใช่ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ โครงการ พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ)
ตามโครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความถนัด สนใจและมีความสามารถพิเศษ

กลุ่มวิชาเพิ่มเติมดาวน์โหลดรายละเอียดคำอธิบายรายวิชาดาวน์โหลดใบสมัคร
กลุ่มวิชาเพิ่มเติมการสื่อสารมวลชนและประชาสัมพันธ์
กลุ่มวิชาเพิ่มเติมพื้นฐานวิศวกรรม
กลุ่มวิชาเพิ่มเติมพื้นฐานสถาปัตยกรรมรายละเอียด
เกณฑ์การตัดสิน
กลุ่มวิชาเพิ่มเติมวิทยาการคอมพิวเตอร์[.pdf][.docx]
กลุ่มวิชาเพิ่มเติมดิจิทัลมีเดีย[.pdf][.docx]

คุณสมบัติพื้นฐาน เป็นนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติ (ม.4/1 – ม.4/14) ยกเว้นโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ

คุณสมบัติเพิ่มเติม กลุ่มวิชาต่าง ๆ เป็นผู้กำหนดและให้ระบุในเอกสารประชาสัมพันธ์และใบสมัคร

เงื่อนไข
1. นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่สามารถสละสิทธิ์ได้
2. เรียนรายวิชาเพิ่มเติมที่ได้รับการคัดเลือกตลอด 2 ปีการศึกษา (2566 – 2567)
3. การจัดห้องเรียนไม่ได้พิจารณาจากวิชาเพิ่มเติม (อาจได้อยู่ห้องเดียวกัน)

กำหนดการ

 

รายการ วันเดือนปี สถานที่
แจ้งความจำนงออนไลน์ ภายใน 10 พฤษภาคม พ.ศ.2566 แจ้งความจำนงทางระบบออนไลน์
รับสมัคร
ส่งผลงาน/ชิ้นงาน
ภายใน 10 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วที่กลุ่มบริหารวิชาการ
ประกาศผล ภายในวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ที่เว็บไซต์โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) http://www.bodin.ac.th/