การเรียกรับนักเรียนแทนที่ผู้สละสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประเภทห้องเรียนพิเศษ ครั้งที่ ๑ และโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ครั้งที่ ๒

การเรียกรับนักเรียนแทนที่ผู้สละสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประเภทห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1
ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 1
ประเภท English Program ครั้งที่ 1

การเรียกรับนักเรียนแทนที่ผู้สละสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 1
ประเภทโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ครั้งที่ 2

รายงานตัวในรูปแบบออนไลน์พร้อมพิมพ์ใบมอบตัว

(ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 9:00 – 16:00 น.)


คำชี้แจงเอกสารประกอบการมอบตัว


การแต่งกายนักเรียน