แนวปฏิบัติสำหรับกิจกรรมชุมนุม และวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

แนวปฏิบัติสำหรับกิจกรรมชุมนุม และวิชาเพิ่มเติม (เลือกเรียน)

รายชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ

นักเรียนสามารถดูรายชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการได้จาก

https://reg.bodin.ac.th/score/csem-acti.html

(เนื่องจากข้อมูลมีจำนวนมาก แนะนำให้นักเรียนเปิดดูข้อมูลบนคอมพิวเตอร์)

เลือกชุมนุมในวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 20:00 - 23:59 น. (ชุมนุมละ 23 คน)
ผ่านระบบสารสนเทศงานทะเบียนวัดผล

(ทั้งนี้ ชุมนุม ID 004, 016 งดรับนักเรียนในภาคเรียนนี้)
และชุมนุม ID 014 เปลี่ยนชุมนุมเป็น LOGO DESIGN CONTEST 2022 โดยครูที่ปรึกษาชุมนุมยังคงเดิม

คู่มือการเลือกวิชาเลือกเรียนวิชาเพิ่มเติม (เลือกเรียน) และกิจกรรมชุมนุม

*นักเรียนต้องศึกษารายละเอียดและข้อกำหนดของชุมนุมนั้นๆ ก่อนตัดสินใจเลือกชุมนุม

รายชื่อวิชาเพิ่มเติม (เลือกเรียน)