การเรียกรับนักเรียนแทนที่ผู้สละสิทธิ์ ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษ, โครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) และห้องเรียนปกติ ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2565

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางสสวท. และ สอวน. (ครั้งที่ 8)

ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ (ครั้งที่ 7)


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (ครั้งที่ 12)

ประเภทโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) (ครั้งที่ 12)

ประเภทห้องเรียนปกติ จากนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิมที่ใช้การสอบคัดเลือกเพื่อแทนที่นักเรียนที่สละสิทธิ์ (ครั้งที่ 7)


พิมพ์ใบมอบตัว

(ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป)

คำชี้แจงเอกสารประกอบการมอบตัว และกำหนดนัดหมายนักเรียน

ใบประวัตินักเรียน ม.ต้น      ใบประวัตินักเรียน ม.ปลาย

การแต่งกายนักเรียน