การเรียกรับนักเรียนแทนที่ผู้สละสิทธิ์ ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษ, โครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) และห้องเรียนปกติ ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน 2565

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ (ครั้งที่ 4)

ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ (ครั้งที่ 5)


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (ครั้งที่ 10)

ประเภทโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) (ครั้งที่ 10)

ประเภทห้องเรียนปกติ จากนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิมที่ใช้การสอบคัดเลือกเพื่อแทนที่นักเรียนที่สละสิทธิ์ (ครั้งที่ 5)


พิมพ์ใบมอบตัว

(ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป)

คำชี้แจงเอกสารประกอบการมอบตัว และกำหนดนัดหมายนักเรียน

ใบประวัตินักเรียน ม.ต้น      ใบประวัตินักเรียน ม.ปลาย

การแต่งกายนักเรียน