การขอเอกสารทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้นักเรียน ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 นักเรียนสามารถขอเอกสารทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ได้ 5 ประเภทเอกสาร ดังนี้

 1. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) กรณียังไม่สำเร็จการศึกษา
 2. ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7) กรณียังไม่สำเร็จการศึกษา
 3. เอกสารทางการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ (Transcript) กรณียังไม่สำเร็จการศึกษา
 4. ใบรับรองผลการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ แบบทั่วไป กรณียังไม่สำเร็จการศึกษา
 5. ใบรับรองผลการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ แบบระบุห้วงเวลาเรียน (ทุนญี่ปุ่น) กรณียังไม่สำเร็จการศึกษา

สำหรับเอกสารปพ.7 หรือใบรับรองผลการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษที่ต้องรับรองความประพฤติและ/หรือความสามารถพิเศษ และเอกสารอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ ให้นักเรียนติดต่อยื่นคำร้องที่ห้องทะเบียนฯ เช่นเดิม


ขั้นตอนการขอเอกสาร

 • นักเรียนเข้าสู่แบบฟอร์มที่ https://bod.in.th/edudoc-covid19 โดยใช้อีเมล @bodin.ac.th ของตนเองเท่านั้น
 • นักเรียนควรอ่านตัวอย่างในการกรอกข้อมูลเพื่อความถูกต้องในการกรอก เพื่อให้นักเรียนได้รับเอกสารตามที่กำหนด
 • เมื่อนักเรียนกดส่งแบบฟอร์มแล้ว โรงเรียนจะมีอีเมลยืนยันการสร้างคำขอเอกสารส่งไปยังอีเมล @bodin.ac.th ของนักเรียน (หากนักเรียนไม่ได้รับอีเมลภายใน 1 ชั่วโมง กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบที่ https://itsupport.bodin.ac.th/ จากนั้นกดสร้าง Ticket เลือกหมวดหมู่เป็น ระบบขอเอกสารทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ จากนั้นระบุรายละเอียดของคุณ และกดส่งข้อความ)

* สามารถขอเอกสารทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ได้เฉพาะนักเรียนปัจจุบันเท่านั้น


การรับเอกสาร

 • เอกสารที่ขอ จะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 2-3 วันทำการ
 • วันที่มารับเอกสารให้นักเรียนนำรูปขนาด 3 x 4 เซนติเมตร (ขนาดหนึ่งนิ้วครึ่ง) ตามจำนวนเอกสารที่ขอ (นักเรียนสามารถดูรายละเอียดของรูปถ่ายได้ในแบบฟอร์มคำขอเอกสาร https://bod.in.th/edudoc-covid19)
 • กรณีนักเรียนมารับเอกสารเอง ให้นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียนหรือชุดพละ (หรือสามารถให้ผู้ปกครองมารับเอกสารแทนได้)
 • เมื่องานทะเบียนฯ จัดทำเอกสารของนักเรียนเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนจะส่งอีเมลแจ้งสถานะไปยังอีเมล @bodin.ac.th ของนักเรียน เพื่อแจ้งว่าเอกสารดำเนินการเรียบร้อยแล้ว


ข้อสังเกต

 • นักเรียนควรสังเกตอีเมลบริเวณส่วนหัวของฟอร์ม ว่าเป็นอีเมลของนักเรียนหรือไม่