การเรียกรับนักเรียนแทนผู้ที่สละสิทธิ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564 (ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2564)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประเภทห้องเรียนปกติ ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ (ครั้งที่ 3)

คำชี้แจงเอกสารประกอบการมอบตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

แบบฟอร์มใบมอบตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประเภทห้องเรียนปกติ จากนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม ที่ใช้การสอบคัดเลือก (ครั้งที่ 4)

คำชี้แจงเอกสารประกอบการมอบตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

แบบฟอร์มใบมอบตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564