ปฏิทินและรายชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ข้อมูลกิจกรรมชุมนุมวิชาการ

(เนื่องจากข้อมูลมีจำนวนมาก แนะนำให้นักเรียนเปิดดูข้อมูลบนคอมพิวเตอร์)

เลือกชุมนุมในวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 20:00 – 23:59 น. (ชุมนุมละ 23 คน)
ผ่านระบบสารสนเทศงานทะเบียนวัดผล

คู่มือการเลือกวิชาเลือกเรียนวิชาเพิ่มเติม (เลือกเรียน) และกิจกรรมชุมนุม

*นักเรียนต้องศึกษารายละเอียดและข้อกำหนดของชุมนุมนั้นๆ ก่อนตัดสินใจเลือกชุมนุม


ปฏิทินกิจกรรมชุมนุมวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564