การเรียกรับนักเรียนแทนที่ผู้สละสิทธิ์ ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (ครั้งที่ 2) และประเภทห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) (ครั้งที่ 4)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประเภทห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์

ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ตามแนวทาง สสวท. และสอวน.


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

ประเภทห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ)


ให้นักเรียนที่มีชื่อในประกาศดังกล่าว ปฏิบัติตามขั้นตอนการรายงานตัวเข้าเรียน
– ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ คลิก
– ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ คลิก
ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบออนไลน์ที่ http://gg.gg/confirm_bodin2564 ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 9:00 – 12:00 น.