โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความถนัด สนใจและมีความสามารถพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

รายละเอียดการสมัครรายวิชาเพิ่มเติมที่เรียนต่อเนื่อง (Block course) ปีการศึกษา 2564 – 2566
สำหรับนักเรียนชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ (ไม่ใช่ห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนโครงการ พสวท.)
ตามโครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความถนัด สนใจและมีความสามารถพิเศษ

กลุ่มวิชาเพิ่มเติมดาวน์โหลดรายละเอียดคำอธิบายรายวิชาดาวน์โหลดใบสมัครสมัครออนไลน์
กลุ่มวิชาเพิ่มเติมการสื่อสารมวลชนและประชาสัมพันธ์
กลุ่มวิชาเพิ่มเติมความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์
กลุ่มวิชาเพิ่มเติมพื้นฐานวิศวกรรม
กลุ่มวิชาเพิ่มเติมวิทยาการคอมพิวเตอร์[.pdf][.docx]
กลุ่มวิชาเพิ่มเติมพื้นฐานสถาปัตยกรรม
เกณฑ์การตัดสิน
กลุ่มวิชาเพิ่มเติมนาฏศิลป์[.pdf][.docx]
กลุ่มวิชาเพิ่มเติมดนตรีสากล

* จำนวนที่รับ ม.4 รับรายวิชาละ 2 กลุ่ม (กลุ่มห้องเลขคู่และกลุ่มห้องเลขคี่)

คุณสมบัติพื้นฐาน เป็นนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนทั่วไป (ม.4/1 – ม.4/15)

คุณสมบัติเพิ่มเติม กลุ่มวิชาต่าง ๆ เป็นผู้กำหนดและให้ระบุในเอกสารประชาสัมพันธ์และใบสมัคร

เงื่อนไข
1. มีสิทธิ์สมัครและสอบคัดเลือกได้เพียงรายวิชาเดียว
2. นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่สามารถสละสิทธิ์ได้
3. เรียนรายวิชาเพิ่มเติมที่ได้รับการคัดเลือกตลอด 3 ปีการศึกษา (2564 – 2566)
4. การจัดห้องเรียนไม่ได้พิจารณาจากวิชาเพิ่มเติม (อาจได้อยู่ห้องเดียวกัน)

กำหนดการ

รายการ วันเดือนปี สถานที่
รับสมัคร* 19 เมษายน – 27 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วทางระบบออนไลน์
ประกาศผล ภายในวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2564 ที่เว็บไซต์โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) http://www.bodin.ac.th/

*นักเรียนดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์ของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)