การเรียกรับนักเรียนแทนที่ผู้สละสิทธิ์ ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (ครั้งที่ 1)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประเภทห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์

ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ตามแนวทาง สสวท. และสอวน.


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม


ให้นักเรียนที่มีชื่อในประกาศดังกล่าว ปฏิบัติตามขั้นตอนการรายงานตัวเข้าเรียน
– ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภทห้องเรียนพิเศษ คลิก
– ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภทห้องเรียนพิเศษ คลิก
และยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบออนไลน์ที่ https://reg.bodin.ac.th/confirm ในวันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 9:00 – 16:00 น.