รายชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ข้อมูลกิจกรรมชุมนุมวิชาการ

(เนื่องจากข้อมูลมีจำนวนมาก แนะนำให้นักเรียนเปิดดูข้อมูลบนคอมพิวเตอร์)

เลือกชุมนุมในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 20:00 – 23:59 น. (ชุมนุมละ 22 คน)
ผ่านระบบสารสนเทศงานทะเบียนวัดผล

คู่มือการเลือกวิชาเลือกเรียนวิชาเพิ่มเติม (เลือกเรียน) และกิจกรรมชุมนุม

*นักเรียนต้องศึกษารายละเอียดและข้อกำหนดของชุมนุมนั้นๆ ก่อนตัดสินใจเลือกชุมนุม