ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ นางสาวสุปรียา ใจก้าวหน้า