ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานเขตพื้นที่ อย่างมืออาชีพระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับผู้บริหารสถานศึกษา