ประชุมหารือเกี่ยวกับการรับสมัครและสอบร่วมกัน สำหรับศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร