ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการ จัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี จราจร