ปฏิทินและรายชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ข้อมูลกิจกรรมชุมนุมวิชาการ

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
กิจกรรมชุมนุมวิชาการจะจัดกิจกรรมผ่าน Google Classroom ทุกชุมนุม

(เนื่องจากข้อมูลมีจำนวนมาก แนะนำให้นักเรียนเปิดดูข้อมูลบนคอมพิวเตอร์)

เลือกชุมนุมในวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563 เวลา 20:00 – 23:59 น. (ชุมนุมละ 21 คน)
ผ่านระบบสารสนเทศงานทะเบียนวัดผล

คู่มือการเลือกวิชาเลือกเรียนวิชาเพิ่มเติม (เลือกเรียน) และกิจกรรมชุมนุม

*นักเรียนต้องศึกษารายละเอียดและข้อกำหนดของชุมนุมนั้นๆ ก่อนตัดสินใจเลือกชุมนุม