ขอให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ทุกคนตรวจสอบข้อมูลของตนเอง

เนื่องจากโรงเรียนต้องส่งข้อมูลของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ไปยังสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อลงทะเบียนสอบ O-NET ให้กับนักเรียน เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของนักเรียนจึงขอให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ทุกคน ตรวจสอบ/แก้ไขข้อมูลส่วนตัวของตนเอง ผ่านระบบสารสนเทศงานทะเบียนวัดผล หรือ https://reg.bodin.ac.th/score/onet.php ภายในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เพื่อที่โรงเรียนจะได้ส่งข้อมูลไปยังสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ต่อไป


คู่มือการตรวจสอบข้อมูลฯ