การแจ้งความจำนงเข้าเรียนแทนที่ผู้สละสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนปกติ จากนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม ที่ใช้การสอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET เข้าเรียนแทนที่ผู้สละสิทธิ์การเข้าเรียนกลุ่มการเรียนภาษา หรือ กลุ่มการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ