ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม นางสาววิไลลักษณ์ อานิน