รายงานงบการเงินและเอกสารประกอบ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563